Menü
Kosár

Adatkezelési tájékoztató

AGRIMAX Kft.

www.maxxshop.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018.05.19.

1.Bevezetés

2.Definiciók

3.Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3.1 A www.maxxshop.hu honlap látogatóinak adatai

3.2 A www.maxxshop.hu honlap cookie kezelése

3.3  Webshop regisztráció

3.5 Hírlevél

3.8 Az AGRIMAX Kft. ügyféllevelezése

3.9 Egyéb adatkezelések

  1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
  3. Jogorvoslati lehetőségek

1.Bevezetés

Az AGRIMAX Kft. (2217 Gomba, Szőlő utca 7., a továbbiakban AGRIMAX Kft., szolgáltató ,adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az AGRIMAX Kft. adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.maxxshop.hu/adatvedelem címen.

Az AGRIMAX Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a közönségét. Amennyiben a felhasználóknak olyan kérdése lenne, amely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollegánk megválaszolja kérdését.

Az AGRIMAX Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az AGRIMAX Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, Amely az adatok biztonságát szavatolja.

Az AGRIMAX Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról.,

-2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről

-2000. évi C. törvény- a számvitelről

-2001. évi CVII. törvény- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről.

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

  1. Definíciók

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy,

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az  érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai ,fiziológiai, mentális ,gazdasági, kulturális ,vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-,valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkétes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő-kezeléséhez.

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja,

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége , igy különösen gyűjtése ,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása ,nyilvánoságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítésé, valamint az  adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang, vagy képfelvétel készítése, valamint a személyes azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj—vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszképp) rögzítése,

2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet , aki vagy amely szerződés alapján –beleértve  a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi,

  1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama.

Az AGRIMAX Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az AGRIMAX Kft. részére adat közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A www.maxxshop.hu honlaplátogatók adatai.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzésé, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja : az érintett hozzájárulása , illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafus (3.) bekezdése.

A kezelt adatk köre : dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe .

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az AGRIMAX Kft. a naplóállományok  elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Az IP cím olyan számsorozat mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógép használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztrációk során megadott ) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók adatkezelései: A portál html kódja az AGRIMAX Kft-től független külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ezek a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükkel történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az AGRIMAX Kft. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, igy személyes adatok átadására, továbbítása nem történik. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.maxxshop.hu weboldal látogatottságai és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és aditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatok a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számitógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza . Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetőségük van összekapcsolni  a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében . A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozó:

Név: RS3 Informatika Kft.

Székhely: 4028. Debrecen, Apafi utca 42-44.

3.2. A www.maxxshop.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelés célja : a felhasználók azonosítása, egymástól megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése és a felhasználók életkorának ellenőrzésé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre : azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárásáig.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie ) helyez el és olvas vissza . Ha böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

3.3. Webáruházi regisztráció

A maxxshop.hu webáruházban a vásárlás regisztrációhoz nincsen kötve.

Az adatkezelés célja: a termékek megrendelőinek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja : az érintett önkéntes hozzájárulása ,az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafusa , a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. pargrafus (2.) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum időpont, név, telefonszám, e-mail cím, az érintett címe , az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), az utolsó belépés dátuma, időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv.tv. 169 paragrafus (2.) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozók:

Név: 4 Negyed Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2230 Gyömrő, Darányi utca 2.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Név: RS3 Informatika Kft.

Székhely: 4028. Debrecen, Apafi utca 42-44.

3.4. Hírlevél

Az adatkezelés célja : gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődő részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6 paragrafusa (5.) bekezdés.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó utolsó adat frissítésétől számított 2 év.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi szolgáltató tud részletes felvilágítás nyújtani.

A felhasználok jobb kiszolgálása céljából külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere követi, hogy ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban melyik linkre hányszor kattintott. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A rendszer-a felhasználók jobb kiszolgálása céljából- figyeli, ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkre hányszor kattintott.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

postai úton: 2217 Gomba, Szőlő utca 7.

e-mail útján: info@maxxshop.hu

Adatfeldolgozók:

Név: RS3 Informatika Kft.

Székhely: 4028.Debrecen,Apafi utca 42-44.

3.5. Az AGRIMAX Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az AGRIMAX Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törlik.

3.6. Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik adatkezelőit.

Az AGRIMAX Kft. a hatóság részére-amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte-személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az AGRIMAX Kft. számítástechnikai rendszerei és másadat megőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, adatfeldolgozóinál, valamint RS3 Informatiaka Kft. szervertermében található meg.

Az AGRIMAX Kft. a személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b, hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c, változatlansága igazolható (adatintegritás)

d, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Az AGRIMAX Kft. az adatok megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánoságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés , valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az AGRIMAX Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok –kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi- közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és érintetthez rendelhetők.

Az AGRIMAX Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az AGRIMAX Kft. az adatkezelés során megőrzi

a, a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

b, a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

c, a rendelkezésre állás: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az AGRIMAX Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy  az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól ( e-mail, web, ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tiszteségtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésekről megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

  1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: AGRIMAX Kft.

Székhely: 2217 Gomba, Szőlő utca7.

Cégjegyzékszám: 13-09-143172

A bejegyző bíróság megnevezése: 

Adószám: 23083518-2-13

Telefon:0629/311714

E-mail: info@maxxshop.hu

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatás kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlést vagy zárolást az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érinett kérelmére az AGRIMAX Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányúló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adat kezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az AGRIMAX Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:

Az AGRIMAX Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll.

Zárolás és megjelölés:

Az AGRIMAX Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az AGRIMAX Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességet vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

Az AGRIMAX Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érinett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítást, indokait. Az AGRIMAX  Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az érintett mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a,  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el.

b, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományoskutatás céljára történik.

c, a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az AGRIMAX Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közléstől számított 30 napon belül- bírósághoz fordulhat. Az AGRIMAX Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést a törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

Az AGRIMAX Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése estén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52 paragrafus) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.:5.    

Telefon:061/3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http:/www.naih.hu

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Adatvédelmi tájékoztató